Jaarrekening

Balans en toelichting

BALANS

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

x € 1.000

x € 1.000

Vaste Activa

1.167.634

1.026.374

(1)

Immateriële vaste activa

0

0

(2)

Materiële vaste activa

913.122

839.428

a

Investeringen met een economisch nut

142.462

140.433

b

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

770.660

698.995

(3)

Financiële vaste activa

254.512

186.946

a

Kapitaalverstrekkingen

155.122

146.105

waarvan aan deelnemingen

155.115

146.098

waarvan aan overige verbonden partijen

7

7

b

Leningen

89.414

35.085

waarvan aan openbare lichamen

33.200

33.200

waarvan aan deelnemingen

56.214

1.885

c

Overige langlopende leningen

9.976

5.756

Vlottende Activa

295.035

393.746

(4)

Voorraden

4.909

4.597

Voorraad gronden

4.909

4.597

(5)

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

231.502

361.520

Vorderingen op openbare lichamen

79.547

86.503

Uitzettingen s'Rijksschatkist korter dan een jaar

144.086

268.583

Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen

6.197

3.541

Overige vorderingen

1.673

2.893

(6)

Liquide middelen

5.169

4.674

Banksaldi

5.169

4.674

(7)

Overlopende activa

53.455

22.955

Nog te ontvangen voorschotbedragen op doeluitkeringen van

- Europese overheidsorganen

0

0

- het Rijk

405

0

- Overige Nederlandse overheidsorganen

3.337

2.497

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

49.713

20.457

Totaal

1.462.669

1.420.120

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vpb 1969

0

0

BALANS

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

x € 1.000

x € 1.000

Vaste passiva

1.085.538

1.099.237

(8)

Eigen Vermogen

1.063.666

1.077.743

Waarvan Algemene Reserves

185.996

141.311

Waarvan Bestemmingsreserves

859.781

925.231

Gerealiseerd resultaat

17.888

11.201

(9)

Voorzieningen

21.872

21.494

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

21.872

21.494

Vlottende Passiva

377.131

320.884

(10)

Netto-vlottende schulden

27.446

26.658

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

12.835

12.683

Overige schulden

14.610

13.975

(11)

Overlopende passiva

349.685

294.226

Nog te betalen subsidieverplichtingen

184.036

177.375

Nog te betalen verplichtingen

73.202

46.065

Nog te besteden voorschotbedragen op doeluitkeringen van

- Europese overheidsorganen

52

518

- het Rijk

80.567

56.235

- Overige Nederlandse overheidsorganen

11.741

13.906

Overige vooruitontvangen bedragen

87

127

Totaal

1.462.669

1.420.120

(11)

Gewaarborgde geldleningen

113

343

Garantstellingen

48.206

54.759

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52