Jaarrekening

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakvelden  x € 1.000

Rekening 2021

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Uitkering provinciefonds

0

-223.504

-223.504

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

0

-226.374

-226.374

0.3 Geldleningen en uitzettingen

0

-730

-730

0.4 Deelnemingen

18

-14.363

-14.345

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b

-1.939

-2.281

-4.220

0.6 Overhead

69.111

-270

68.842

0.7 Vennootschapsbelasting

6

0

6

0.8 Mutaties reserves

483.304

-515.270

-31.966

1.1 Provinciale Staten

4.720

-2

4.718

1.2 Gedeputeerde Staten

3.378

-1

3.377

1.3 Kabinetszaken

2.256

-41

2.215

1.4 Bestuurlijke organisatie

5.724

-7

5.717

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi

4

0

4

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.198

-95

1.104

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

3.296

0

3.296

2.1 Landwegen

122.926

-12.771

110.154

2.2 Waterwegen

18.635

-1.953

16.681

2.3 Openbaar vervoer

92.272

-7.851

84.421

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en

-3.882

0

-3.882

3.1 Waterkeringen

4.179

-587

3.592

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

885

-214

671

3.3 Kwantiteit grondwater

2.050

-1.130

920

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

2.505

-178

2.327

3.5 Kwaliteit grondwater

893

-92

801

3.9 Water, overige baten en lasten

-9

0

-9

4.1 Bodembescherming

3.023

-773

2.249

4.2 Luchtverontreiniging

190

0

190

4.3 Geluidhinder

235

0

235

4.4 Vergunningverlening en handhaving

19.915

-1.919

17.996

4.5 Ontgrondingen

0

-165

-165

4.6 Duurzaamheid

15.432

-1.292

14.140

4.9 Milieu, overige baten en lasten

2.124

-112

2.012

5.1 Natuurontwikkeling

39.233

-4.141

35.093

5.2 Beheer natuurgebieden

34.978

-485

34.493

5.3 Beheer flora en fauna

14.867

-439

14.428

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.260

0

1.260

6.1 Agrarische aangelegenheden

4.105

-758

3.347

6.2 Logistiek

8.245

-1.076

7.170

6.3 Kennis en innovatie

7.046

-1.652

5.394

6.4 Recreatie en toerisme

10.502

-111

10.391

6.9 Regionale economie, overige baten en

4.732

0

4.732

7.1 Cultuur

12.683

-134

12.548

7.2 Maatschappij

3.955

0

3.955

8.1 Ruimtelijke ordening

14.633

-9.585

5.048

8.2 Volkshuisvesting

6.259

-2.804

3.455

8.3 Stedelijke vernieuwing

448

-124

324

Resultaat (taakveld 0.9)

1.015.395

-1.033.282

-17.887

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52