Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat heeft het gekost? (x € 1.000)

Programma 5

Groen

Jaarrekening
2020

Ontwerp begroting 2021

Actuele begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil

Begroting 2022

Lasten

66.934

98.182

94.333

96.445

-2.112

140.022

Baten

-2.391

-2.760

-5.608

-5.967

359

-7.392

Saldo van baten en lasten

64.543

95.422

88.724

90.478

-1.754

132.630

Stortingen reserves

35.012

36.880

83.410

84.452

-1.041

37.479

Onttrekking reserves

-31.304

-58.727

-49.911

-50.924

1.013

-91.846

Resultaat

68.251

73.575

122.224

124.006

-1.782

78.263

Toelichting

#

Specificatie

OD

Bedrag  
x € 1.000

V/N

Dekking

Lasten

-2.112

N

1

Subsidies Natuurbeheer Groene Organisaties

5.2.1

-15.139

N

Deels reserve Uittreding GNR

2

Bijdrage Waddengebied Exploitatie

5.3.3

9.626

V

3

PNO

5.1.1

4.357

V

Reserve Groen

4

Faunafonds

5.2.4

-1.889

N

5

Oostelijke Vechtplassen

5.1.3

-1.328

N

Reserve OVP

6

Natuur- en Landschapsbeheer

5.2.1

547

V

7

Groene uitweg

5.1.2

545

V

Reserve Groene Uitweg

8

Landschappen

5.3.2

500

V

Reserve Landschap

9

Cofinanciering Waddenzee

5.3.3

471

V

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

198

V

Baten

359

V

1.  Oostelijke Vechtplassen

5.1.3

409

V

Reserve OVP

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-50

Stortingen

-1.041

N

1. Hogere storting reserve Groen

5.1.1

-1.038

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

-3

N

Onttrekking

1.013

V

1

Hogere onttrekking reserve Uittreding Goois Natuurreservaat (GNR)

5.2.1

6.501

V

2

Lagere onttrekking reserve Groen

5.1.1

-4.627

N

3

Lagere onttrekking reserve Groene Uitweg

5.1.2

-553

N

4

Hogere onttrekking reserve OVP

5.1.3

572

V

5

Lagere onttrekking reserve cofinanciering Waddenzee

5.3.3

-471

N

6

Lagere onttrekking reserve Landschap

5.3.2

-433

N

Overige verschillen afzonderlijk ≤ €250.000

24

V

Lasten
1. Deze overbesteding heeft betrekking op de verplichting voor het uittreden uit de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) met € 15,1 miljoen. Deels wordt dit gedekt uit de bestaande reserve Uittreding GNR (€ 6,5 miljoen), het overige deel (€ 8,6 miljoen) zal ten laste worden gebracht van het rekeningresultaat 2021.
2. De onderbesteding heeft vooral betrekking op de Uitgestelde Intentie Bijdrage Waddenfonds ad. € 9,6 miljoen, zie Eerste begrotingswijziging 2022.
3. Bij de bestedingen die uit de reserve Groen gedaan worden zijn er zowel over- als onderbestedingen, o.a.:

  • UVR Pachtafkoop en aankoop NNN: Een onderbesteding van € 1,1 miljoen. In 2021 zijn hiervoor 5 aanvragen ingediend. Geen van deze subsidieaanvragen kon in 2021 worden beschikt. Dit is veroorzaakt door onvolledige aanvragen en onduidelijkheid over de procedure met betrekking tot pachtontbinding. In goed overleg tussen provincie en aanvragers is de ontbrekende informatie aangevuld. De aanvragen van 2021 kunnen in 2022 beschikt worden.
  • PAS Uitvoeringsmaatregelen: Een onderbesteding van € 1,6 miljoen.  De eindafrekeningen zijn ver achter bleven bij de uitgezette opdrachten. De oorzaak hiervan is dat er minder uitgevoerd is; een aantal maatregelen zijn niet uitgevoerd vanwege de grote spanning in het desbetreffende gebied dat is ontstaan rond de boskap van één van de bossen.
  • Bijkomende kosten Grondaankopen: De onderbesteding van € 495.000 wordt vooral veroorzaakt door minder vergoedingen voor waardedaling bij de zelfrealisatie van natuur dit omdat er meer tijd nodig was in de NNN-gebiedsprocessen.
  • Subsidie buiten UVR Kader Richtlijn Water Groen: De onderbesteding heeft betrekking op een geraamde subsidie van € 700.000 voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Uitgeester- en Heemskerkerbroek. Die subsidie kon in 2021 niet verleend worden omdat het Hoogheemraadschap er niet in slaagde de bemensing van het projectteam rond te krijgen waardoor er geen subsidieaanvraag kon worden ingediend.
  • De onttrekking aan de reserve groen is € 1,4 miljoen lager dan begroot omdat voor een aantal projecten in 2021 minder uitgaven zijn gedaan dan is begroot. Het betreft de Groene AS Bovenlanden welke in 2022 start in plaats van in 2021. Van Ontsnipperingsbeeld NH, langjarige monitoring Zwaluwenberg, Naardermeer en Voltooiing Groene Schakel loopt de uitvoering door in 2022.
  • Er is een overbesteding van € 1,3 miljoen die ontstaan is door inhuur van project- en procesmanagers. Deze lasten waren geboekt op het capaciteitsbudget, terwijl de dekking uit de reserve Groen moest komen. De kasraming van de reserve Groen kon hier echter niet meer op aangepast worden.

4. Bij de Laatste Begrotingswijziging 2021 hebben we het budget voor de Faunaschade van € 6 miljoen verhoogd tot € 9,7 miljoen. Zoals bij de Laatste begrotingswijziging al aangegeven zat er in de actualisatie van de schade nog een zekere mate van onzekerheid. Wij verwachten nu, op basis van recente (februari 2022) informatie vanuit BIJ12/Faunafonds, dat de te betalen schade over 2021 uit gaat komen op een totaalbedrag van € 10,3 miljoen. Hiernaast hebben we in 2021 nog een nabetaling over 2020 ontvangen van € 1,3 miljoen zodat de uitgaven in 2021 uitkomen op € 11,6 miljoen en we een overbesteding hebben van € 1,9 miljoen.
5. De overbesteding is voor ca. € 800.000 ontstaan door inhuur van project- en procesmanagers en grondverwervers ten behoeve van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (OVP). Deze lasten waren geboekt op het capaciteitsbudget, terwijl de dekking uit de reserve OVP moest komen. De kasraming van de reserve OVP kon hier echter niet meer op aangepast worden.
Hiernaast heeft PNH voor het Programma OVP een Groenfonds (bank)rekening. Hier komen bijdragen van partners op binnen en worden betalingen aan projectuitvoerders gedaan. Dit is administratief een complex geheel waarvoor lange tijd geen goede berekeningsmethodiek voorhanden was. Recent is een goede toerekeningsmethodiek gevonden, waar een boeking van € 409.000 aan Baten en € 528.000 aan Lasten is uitgekomen. Deze waren beiden niet geraamd.  

6. Het is in 2021 niet meer gelukt om de hogere beheersvergoeding voor Natuurbeheer (van 75 naar 84%) vast te leggen in subsidiebeschikkingen, hiervoor was € 1,2 miljoen geraamd, dit wordt doorgeschoven naar 2022.
Hiernaast hebben wij het besluit uit de BAC Vitaal Platteland van 18 november 2021 verwerkt. Wij hebben het teveel dat wij aan ANLB ontvangen hadden, ad € 603.000, verrekend met de provincies Limburg en Gelderland.
7. Doordat in 2021 minder subsidieaanvragen zijn ingediend is in 2021 € 0,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot.
8. De onderbesteding wordt vooral verklaard doordat de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de Uitvoeringsregeling Westeinderscheg 2021, niet meer in 2021 konden worden afgerond. Verlening zal plaatsvinden in 2022, waardoor de kosten ook ten laste van 2022 zullen worden gebracht.
9.  Voor de tenders van het Waddenfonds zijn bij het Waddenfonds minder subsidieaanvragen ingediend dan waar men op had gerekend. Dat heeft tot gevolg dat provincie Noord-Holland ook minder cofinanciering heeft verstrekt. Daarnaast werd een subsidie niet verstrekt, vielen de proceskosten voor het Investeringskader Waddengebied lager uit en konden geraamde proceskosten ten laste van een ander budget worden gebracht.
Baten
1. Zie Lasten nr. 5.
Stortingen reserves
1. De hogere storting in reserve Groen betreft vooral de verkoop opbrengsten van de Strategische Gronden Groen (SGG) ook wel genoemd BBL&PASO gronden. In het oog springt hierin de verkoop Kamperkade (ca. € 1,1 miljoen).
Onttrekkingen reserves
1. Zie Lasten nr. 1.
2. Zie Lasten nr. 3.
3. Zie Lasten nr. 7.
4. Zie Lasten nr. 5.
5. Zie Lasten nr. 9.
6. Zie Lasten nr. 8.

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52