3. Ruimte en Water

3.4 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Beleidsdoel 3.4

Uitvoeren ruimtelijk beleid

Lasten

Ontwerp
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Jaarrekening 2021

Bedrag verschil *

3.4.1

Bijdragen aan de optimalisering van OV-knooppunten en ketens

6.242

1.231

1.055

176

3.4.2

Beleid luchthavens uitvoeren

729

636

587

49

3.4.3

Visie Noorzeekanaalgebied en havencomplexen realiseren

657

2.880

2.048

832

3.4.4

Ruimtelijke structuur versterken

2.944

3.900

3.854

46

3.4.5

Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen

6.435

7.548

8.633

-1.085

Totaal lasten

17.007

16.195

16.177

18

Totaal baten

-9.172

-10.368

-10.114

-254

Totaal saldo

7.835

5.827

6.063

-236

Storting

3.4.1

Reserve OV-fonds

5.000

5.000

5.000

0

3.4.1

Reserve subsidies OD 3.4.1

0

5.500

5.500

0

3.4.3

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

0

522

523

-1

3.4.4

Reserve verleende subsidies OD 3.4.4

0

1.818

1.818

0

3.4.5

Reserve Waardevermindering Grondaankopen Groen

0

6.697

6.697

0

Onttrekking

3.4.1

Reserve OV-fonds

-5.530

-5.880

-5.718

-162

3.4.3

Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

-3.929

-6.122

-5.414

-708

3.4.3

Reserve Kapitaallasten Investeringen Havencomplexen

-140

-140

-140

0

3.4.3

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

0

-522

-523

1

3.4.4

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling

-342

-2.842

-2.842

0

Resultaat

2.894

9.858

10.964

-1.106

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52