3. Ruimte en Water

3.4 Uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting

Voor diverse beleidsdoelen -met name Bereikbaarheid: verbeteren en aanleggen infrastructuur en Groen: beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur - koopt, ruilt en verkoopt de provincie grond en vastgoed. Indien noodzakelijk, wordt het onteigeningsinstrument toegepast. Ook zorgt de provincie voor het efficiënt beheren, verhuren en verpachten van gronden in eigendom van de provincie. Een beschrijving van de ontwikkelingen binnen de projecten, de financiële mutaties en de boekwaarden van de gronden per 31-12-2021 staat in de paragraaf Grondbeleid .

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

MJOP-uitvoering (gerealiseerd onderhoud panden)

Aantal

PM

6

MJOP loopt conform planning.

Uitvoering pachtprogramma (klanttevredenheid pachters)

Cijfer 1-10

nvt

nvt

Klanttevredenheid wordt om het jaar getoetst, niet in 2021

Verkoop t.b.v. Groen (verkopen strategische gronden Groen, behaalde opbrengst)

Bedrag

4 mln

1,5 mln

Door verwachting dat deze gronden nodig zijn als (ruil)grond in gebiedsprocessen is verkoopdoelstelling naar beneden bijgesteld in begroting 2022 e.v.

Aankoop NNN

Hectare

400

66

Door de keuze om meer tijd te nemen voor de verkenningsfase in de gebiedsprocessen, vertraagd de grondverwerving. Doelstelling naar beneden bijgesteld in begroting 2022 e.v.

Ontpachting NNN

Hectare

75

Doelstelling is met de begroting 2022 vervallen, omdat deze indicator geen toegevoegde waarde biedt.

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52