2. Klimaat en Milieu

2.2 Bijdragen aan een circulaire economie en energieneutraal in 2050

Toelichting

Op 9 februari 2021 is de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 door GS vastgesteld. De ambitie om in 2050 100% circulair te zijn en in 2030 halverwege bleef ongewijzigd. Onderdeel van de agenda 2021-2025 is de nieuwe Noord-Hollandse doelenboom. Deze doelenboom laat zien wat de provincie in de periode 2021-2025 wil bereiken met de uitvoering van de Actieagenda. Door in te zetten op deze doelen draagt de provincie bij aan het wegnemen van de barrières die de transitie naar een circulaire economie in de weg staan. De provincie richt zich op 2 inhoudelijke sporen: ‘circulair ondernemerschap en innovatie’ en ‘grondstoffen’. Daarnaast draagt de provincie vanuit de eigen organisatie bij door circulaire inkoop en aanbesteding en circulaire aanleg, beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Dit laatste wordt gestimuleerd via het programma Duurzame Infrastructuur, onderdeel van begrotingsprogramma 4.
In 2021 werden voor de 2 inhoudelijke sporen onder meer de volgende resultaten behaald:
Circulair ondernemerschap en innovatie:

  • De provincies sloot een contract tot en met 2023 met de Noord-Hollandse Circo Hub waarmee trainingen kunnen worden georganiseerd voor ondernemers uit een specifiek gekozen sector die circulair willen gaan ondernemen;
  • Het matchmaking programma dat op actieve wijze MKB’ers aan circulaire startups en scale-ups koppelt werd gelanceerd;
  • Impact Hub stimuleerde en faciliteerde in opdracht van de provincie het netwerk van circulaire bedrijven onder meer via netwerk- en kennisbijeenkomsten en masterclasses;

Grondstoffen:

  • In opdracht van de provincie werd een project uitgevoerd waarin individuele bedrijfsafvalprofielen werden opgesteld die hebben gediend voor het uitgebreide gesprek van de Omgevingsdienst met bedrijven om de bestaande circulaire kansen van efficiënter en circulair grondstofgebruik binnen bedrijven duidelijk te maken en (beter) te benutten;
  • Het Handboek Circulair Renoveren voor woningcorporaties in opdracht van het ministerie van BZK en provincie Noord-Holland werd uitgebracht;
  • Het Circulaire bouwprogramma mede gefinancierd door de provincie, werd uitgevoerd door stichting C-creators. Circulair bouwen werd eveneens opgenomen in de regionale woonakkoorden.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal bedrijven deelgenomen aan onze stimuleringsprogramma’s

Aantal

60

39

De CIRCO-track biomassa is naar 2022 verplaatst.

Icoonketens in de vorm van Living labs

Aantal

2

4

2 aanvragen om een reservering en 1 subsidieaanvraag voor integrale
knooppuntontwikkeling, 1 aanvraag om reservering voor ketenreismaatregelen.

Luchtverontreiniging: CO2 emissie in ton (BBV indicator)

Aantal

17.857.600

Betreft de totaal bekende CO2 uitstoot (Aardgas, elektriciteit, stadswarmte, voertuigbrandstoffen) in 2019 in de provincie Noord-Holland.
Bron: De Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Energieneutraliteit: productie van energie in petajoule (BBV indicator)

Aantal

20.359

Betreft de totale productie van hernieuwbare energie in petajoula in 2019 (2020 ten tijde van opstellen nog niet beschikbaar).
Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52