Paragrafen

Provinciale heffingen

De totale opbrengst belastingen en lokale heffingen bedraagt over 2021 € 230,0 miljoen.

Raming/opbrengsten belastingen en heffingen

Belasting / Heffing (x € 1 mln)

Jaarrekening 2020

Begroting 2021*

Jaarrekening 2021

Opcenten motorrijtuigenbelasting

223,6

225,1

226,4

Grondwaterheffing

0,786

0,800

0,818

Nazorgfonds

0,004

0,000

0,004

Leges

* WABO

1,8

1,6

1,8

* niet-WABO

1,0

1,0

1,0

Totaal

227,2

228,5

230,0

* t/m laatste begrotingswijziging 2021

Opcenten motorrijtuigenbelasting, raming en resultaat 2021

Tot en met de laatste begrotingswijziging 2021 werd € 225,1 miljoen aan opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting geraamd. In werkelijkheid is dat € 226,4 miljoen geworden.

Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2020-2025

Opbrengsten opcenten MRB

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Jaarrekening

223,6

226,4

Begroting

222,7

225,1

229,1

229,1

229,1

229,1

Voor de raming 2022 en volgende jaren wordt uitgegaan van de ‘Verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 2022’- opgave Belastingdienst 5 januari 2022.
De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze aan de provincies af. De provincies hebben geen controlemogelijkheden op deze afdrachten en zijn daarmee informatieafhankelijk van het CBM. De kwaliteit van de informatie over de ontvangen opcenten per provincie is derhalve niet geheel gewaarborgd en aldus blijft enige onzekerheid bestaan over de juistheid en volledigheid van de ontvangen opcenten.

Ontwikkeling aantal voertuigen
Uit het overzicht gerealiseerde opbrengst d.d. 20 januari 2022 blijkt dat de provincie Noord-Holland over 2021 in totaal € 226,4 miljoen aan provinciale opcenten heeft ontvangen. Over de jaren 2019 en 2020 waren de totaalopbrengsten van de provinciale opcenten respectievelijk € 218,4 miljoen en € 223,6 miljoen.
Onderstaande grafiek toont dat het totaal aantal voertuigen in onze provincie is gestegen van 1.320.000 voertuigen eind 2017 naar 1.718.000 voertuigen eind 2021. Bij de leasevoertuigen zien wij een stijging van 107.000 leasevoertuigen in 2017 naar 217.000 leasevoertuigen eind 2021.


De registratie van gegevens voor de motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door het CBM (Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting) en is daarmee een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het CBM int de provinciale opcenten en draagt deze maandelijks af aan de provincie.

Ontwikkeling brandstofverbruik

In de navolgende grafiek wordt de ontwikkeling van het brandstofverbruik van de voertuigen weergegeven vanaf 2017 tot en met 2021. Het aantal voertuigen dat gebruikmaakt van de brandstof diesel neemt af. Waren er in 2017 nog 178.935 voertuigen die op diesel reden (13,4% van het totaal aantal voertuigen in Noord-Holland), eind 2021 waren dit er 142.066 (10,5% van het totaal aantal voertuigen). Bij de elektrische auto’s is een stijging te zien. Eind 2017 waren dat er 5.321 (0,4 % van het totaal aantal voertuigen) en eind 2021 59.122 voertuigen (zijnde 3,0 % van het totaal aantal voertuigen). Een ontwikkeling die in de toekomst van invloed kan zijn op de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting in onze provincie.

Aantal voertuigen

2017

2018

2019

2020

2021

Benzine

1.132.844

1.157.701

1.209.465

1.251.388

1.282.449

Diesel

178.935

175.768

178.368

162.887

142.066

Elektro

5.321

8.932

19.911

40.197

59.122

Overige brandstoffen

20.896

20.000

18.866

17.818

17.327

Totaal

1.337.996

1.362.401

1.426.610

1.472.290

1.500.964

Onbenutte belastingcapaciteit
Het maximum aantal opcenten dat provincies in 2021 mochten heffen was 116,8 opcenten. 1 opcent genereerde in 2021 afgerond € 3,3 miljoen aan opbrengst. De theoretische opbrengst vanwege onbenutte belastingcapaciteit, mede bepalend voor de provinciale weerstandscapaciteit, kwam in 2021 uit op afgerond € 163,0 miljoen.

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

Opbrengst opcenten 2021 (x € 1 mln.)

Opcenten tarief 2022

Opbrengst per opcent (x € 1 mln.)

Maximum opcenten tarief 2021

Maximale opbrengst 2021 (x € 1 mln.)

Onbenutte belastingcapaciteit 2021 (x € 1 mln.)

226,4

67,9

3,30

116,8

389,4

163,0

Financiële kengetallen in relatie met het BBV

Jaarrekening 2020

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

A) Opcenten motorrijtuigenbelasting

67,9

67,9

67,9

B) Landelijke gemiddelde opcenten in het jaar ervoor

81,4

83,5

83,0

C) Aantal opcenten t.o.v. landelijke gemiddelde (A / B) x 100%

83,4%

81,3%

81,8%

Kostendekkendheid leges
De uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving is onder andere opgedragen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) en is opgenomen in de lumpsum bekostiging. Alleen de door onder andere de omgevingsdiensten gemaakte kosten voor de vergunningverlening kunnen worden doorberekend in de leges.

Het volgende overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de verschillende leges. Aan de hand van de gegevens uit het overzicht zou geconcludeerd kunnen worden dat de leges (nog) niet kostendekkend zijn. Afgesproken is om de leges gefaseerd in 3 jaar te verhogen naar een kostendekkend niveau. 2021 was het tweede jaar van de gefaseerde verhoging. De kostendekkendheid is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding per vergunningsaanvraag. Daarnaast is de opbrengst van de leges afhankelijk van het aantal vergunningen dat in 2021 is verstrekt.

Overzicht kostendekkendheid

Leges

Uitvoerende organisatie

Baten

Lasten

Dekkingspercentage

WABO

OD NZKG

€ 1.705.095

€ 1.390.681

122,61%

Wegen/waterwegen

provincie Noord-Holland

€ 410.152

€ 415.800

98,64%

Waterwet

OD NZKG

€ 232.197

€ 399.027

58,19%

Wet hygiëne zwembaden

OD NHN

€ 6.075

€ 43.850

13,85%

Ontgrondingenwet

OD NZKG

€ 165.194

€ 85.100

194,12%

Wadloop *)

provincie Fryslân

€ 13.772

€ 134.699

10,22%

Wet Natuurbescherming

Bij12/faunafonds

€ 340.800

€ 654.336

52,08%

Wet Natuurbescherming

OD NHN

€ 439.055

€ 1.723.737

25,47%

Wet Luchtvaart

OD NZKG

€ 16.030

€ 91.109

17,59%

Overige

provincie Noord-Holland

€ 0

€ 0

0,00%

Totaal provinciale heffingen

€ 3.328.370

€ 4.938.339

67,40%

*) betreft lasten en baten van de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland

Overzicht aantal verstrekte vergunningen

Aantal verstrekte vergunningen

Uitvoerende organisatie

2021

2020

WABO

OD NZKG

202

149

Wegenwet

provincie Noord-Holland

453

441

Verkeersreglement

provincie Noord-Holland

18

19

Waterwegen

provincie Noord-Holland

353

243

Waterwet

OD NZKG

69

68

Wet hygiëne zwembaden

OD NHN

11

3

Ontgrondingenwet

OD NZKG

12

5

Wadloop *)

provincie Fryslân

195

252

Wet natuurbescherming

Bij12/faunafonds

1.136

965

Wet natuurbescherming *)

OD NHN

196

73

Wet luchtvaart *)

OD NZKG

17

11

Overige

provincie Noord-Holland

0

0

Totaal aantal verstrekte vergunningen

2.662

2.229

*) betreft het totaal aantal verstrekte vergunningen van de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland

Deze pagina is gebouwd op 06/21/2022 16:57:05 met de export van 06/21/2022 16:48:52